Strokovna mnenja

Izdelujemo:

 • ocene požarne ogroženosti
 • požarne rede, požarne načrte in načrte evakuacije
 • študije in zasnove požarne varnosti
 • strokovna mnenja o ustreznosti izvedbe intervencijskih poti

 

Ocene požarne ogroženosti

Oceno požarne ogroženosti morajo izdelati lastniki in uporabniki poslovnih in industrijskih objektov. Lastniki in uporabniki poslovnih in industrijskih objektov morajo imeti izdelano oceno požarne ogroženosti v skladu s

Ocena se uporablja za splošno ugotavljanje požarne ogroženosti. Za natančnejše ugotavljanje se lahko uporablja druge računske metode.

Požarno tveganje in ogroženost mora zajeti tiste dejavnike, ki vplivajo na verjetnost nastanka in razširitve požara ter ogroženosti življenja in zdravja ljudi, živali ter premoženja.

Pravilnikom o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 70/1996).

 

 

Požarni red

Lastnik ali uporabnik poslovnega, industrijskega ali stanovanjskega objekta (razen družinske stanovanjske hiše) mora sprejeti Požarni red. Pravno podlago predstavlja Pravilnik o požarnem redu.

Požarni red predstavlja osnovni dokument, s katerim lastnik ali najemnik prostorov opredeli organizacijo požarnega varstva. V njem so tako opredeljene odgovornosti in dolžnosti odgovornih oseb, zaposlenih in obiskovalcev, opredeljeni so preventivni ukrepi za preprečevanje nastanka požara in ukrepi ob nastanku požara.

Požarni red ima priloge, določene v pravilniku:

 • izvleček požarnega reda,
 • navodila za posameznike,
 • požarni načrt (za določene objekte),
 • načrt evakuacije (za določene objekte),
 • evidenčni listi o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme,

naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom,

 • evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom,
 • evidenčni listi o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi,
 • kontrolni listi.

Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/2007),

 

 

Požarni načrt

Glede na 2. odstavek, 2. člena Pravilnika o požarnem redu je potrebno požarni načrt izdelati za objekte, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost po predpisih o ugotavljanju ocene požarne ogroženosti oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi. Na podlagi 8. člena Pravilnika o požarnem redu, je požarni načrt opredeljen kot grafični prikaz situacije in delov objekta z označenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami in sredstvi za preventivno in aktivno požarno zaščito, s katerim se zmanjšuje nevarnost nastanka požara oziroma zagotavlja učinkovito gašenje, če do požara pride. Sam požarni načrt je namenjen uporabnikom objekta, gasilcem in drugim reševalcem. Lastnik ali uporabnik objekta mora en izvod podpisanega požarnega načrta izročiti gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju objekta. Gasilska enota ga lahko uporablja izključno za opravljanje operativnih gasilskih nalog. Lastnik ali uporabnik lahko pred izdelavo požarnega načrta zaprosi pristojno gasilsko enoto, da mu svetuje pri izdelavi požarnega načrta. Požarni načrt je izdelan pregledno, praviloma na formatu A4 ali A3 oziroma formatu, ki še omogoča preglednost grafičnih znakov. Posamezni tlorisi etaž, pritličja in kleti so izdelani v istem merilu, sam tloris na nivoju mikrolokacije in makro lokacije odraža dejansko stanje. Iz takšnega načrta je moč razbrati podatke o lokaciji obravnavanega objekta, posamezni etaži, pritličju ali nivoju kleti, izdelovalcu požarnega načrta in odgovorni osebi, ki je požarni načrt sprejela.

Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov (Uradni list RS, št. 138/2004),

 

 

Načrt evakuacije

Načrt evakuacije je grafični prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo možnost urejenega gibanja oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. Deseti člen Pravilnika o požarnem redu določa pogoje za objekte za katere je potrebno izdelati načrt evakuacije. Tega je potrebno izdelati za bolnice, domove za ostarele, šole, hotele in druge objekte, ki so namenjeni nastanitvi gostov, ter za objekte, kjer se lahko začasno zbere več kot 100 ljudi. V teh objektih mora biti v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zbirajo ljudje, izobešen načrt evakuacije. Načrt evakuacije temelji na požarnem načrtu.

V načrtu evakuacije je vrisan položaj posamezne sobe ali posameznega prostora (z mestom nahajanja), pot evakuacije, zbirno mesto, mesta, kjer so nameščena ročna gasilna sredstva, in položaj ročnih javljalnikov požara.

Za sobe, ki so namenjene nastanitvi gostov, veljajo posebni pogoji. Tukaj biti poleg načrta evakuacije izobešeno tudi navodilo za ravnanje v primeru požara, in sicer v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, morajo biti navodila tudi v jeziku posamezne narodne skupnosti.

 

 

Študija in zasnova požarne varnosti

Izdelava Študije požarne varnosti (ŠPV) je obvezna za vse požarno manj zahtevne in požarno zahtevne objekte, kot je to določeno v Pravilniku o zasnovi in študiji požarne varnosti .

ŠPV je dokument, ki v svojem strokovnem delu poda oceno požarne nevarnosti objekta in določi ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva pred požarom. Ukrepi, določeni v študiji, morajo biti upoštevani v drugih posameznih načrtih (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne instalacije, elektro instalacije…), ki so sestavni del projektne dokumentacije.

Kadar izdelava študije požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne varnosti (ZPV), ki na kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s širjenjem požara na sosednje objekte, nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah, evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje ter napravami za gašenje in dostopom gasilcev.

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/2013)

 

 

Strokovna mnenja o ustreznosti izvedbe intervencijskih poti

 

 1. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom.

(2) Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in reševanje je treba zagotoviti z:

– odmiki in požarnimi ločitvami med objekti oziroma s predpisanimi požarnovarnostnimi odmiki od parcelnih mej sosednih zemljišč,

– intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnim površinami za intervencijska vozila,

– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter

– s površinami ob objektih za evakuacijo ljudi.

(3) Dostopne in dovozne poti ter postavitvene in delovne površine za gasilska vozila morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090.

(4) K projektnim rešitvam za objekte, za katere je s posebnimi predpisi zahtevana izdelava študije požarne varnosti, je treba v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje Gasilske brigade Ljubljana. V teh objektih mora biti zagotovljena slišnost komunikacijskih sredstev gasilcev v sistemu zvez zaščite in reševanja, kar se prikaže v študiji požarne varnosti, izvede z namestitvijo notranjih repetitorjev, preveri pa s testom slišnosti

(5) Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dovoz za gasilska vozila do vodotokov, hidrantov in požarnih bazenov ter zadrževalnih bazenov viškov padavinskih voda.

 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/2010)

Kontakt: Iztok Zajc
Tel: 01 / 234 – 20 – 48
Email: iztok@gb.ljubljana.si

Skip to content