Požarno varovanje objektov

Požarno varovanje objektov

POŽARNO VAROVANJE je varovanje premoženja, t.j. objekta pred požarom, ki vključuje tehnično in fizično požarno varovanje.

Tehnično požarno varovanje obsega:

 • nadzor prenosa signalov od vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu do varnostno nadzornega centra,
 • prenos povezav oziroma informacij do telefonske centrale,
 • obveščanje in ukrepanje ob požaru, če je tako določeno za varovani objekt z načrtom požarnega varovanja.

Načrt požarnega varovanja

 • določa objekte in način požarnega varovanja;
 • način ukrepanja in čas predviden za ukrepanje;
 • število gasilcev, potrebnih za ukrepanje;
 • način obveščanja krajevno pristojnega ReCO glede na lokacijo varovanega objekta in način obveščanja naročnika;
 • način vstopa in gibanja v varovanem objektu, tudi ob izpadu električne energije;
 • požarni načrt;
 • izdelava poročila o intervenciji in letnega poročila v skladu s tem pravilnikom;
 • čas odprave okvar na delu sistema, ki je v upravljanju izvajalca požarnega varovanja.

Izvajalci požarnega varovanja so lahko:

 • poklicne ali prostovoljne gasilske enote, ki morajo na območje požarno varovanega objekta priti z intervencijsko ekipo najkasneje v desetih minutah od trenutka alarma oziroma poziva, pri čemer sedež teh enot ne sme biti oddaljen od varovanega objekta več kot 5 km.
 • pravne osebe, ki imajo licenco za varovanje premoženja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje in na podlagi pravilnika pridobljeno pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja;

PRAVICA za izvajanje požarnega varovanja se pridobi s pooblastilom.

 

Pravilnik o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/2007)

 

Kontakt: Boris Štampek
Tel: 01 / 234 – 20 – 24
Email: boris@gb.ljubljana.si