Informacije javnega značaja

 

1.) OSNOVNI PODATKI

 

Naziv in sedež javnega zavoda: GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana

 

Odgovorna uradna oseba: Tomaž Kučič, poveljnik

 

Telefon: 01/ 234 – 20 – 10

Elektronska pošta: gbl@gb.ljubljana.si

 

Datum prve objave: 20.12.2008

Datum zadnje spremembe: 24.06.2009

Spletni naslov: http://www.gasilskabrigadaljubljana.si

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika dostopna na sedežu Gasilske brigade Ljubljana.

 

2.) SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

 

2.1) Podatki o organizaciji zavoda

 

Opis delovnega področja javnega zavoda:

 • Dejavnost zavoda je gasilstvo, ki je obvezna lokalna javna služba in obsega:

 

O 84.250 – Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:

 • gašenje in omejevanje širjenja požarov,
 • tehnično reševanje ljudi in živali,
 • tehnično reševanje premoženja ob požarih in drugih nezgodah,
 • začasno omejevanje škode ob ekoloških nezgodah,
 • tehnično pomoč ob nezgodah,
 • stalno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje svojih delavcev,
 • požarno preventivno dejavnost,
 • pomoč pri požarnovarnostnem usposabljanju,
 • opravljanje požarne straže,
 • uporaba gasilske opreme v druge namene,
 • svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja,
 • vzdrževanje svojih objektov in opreme,
 • izdelava opreme za lastne potrebe.

 

M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

 

M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje:

 

 • vzdrževanje in polnjenje gasilnikov in izolirnih dihalnih aparatov,
 • servisiranje gasilske opreme drugim,
 • preizkušanje gasilno tehničnih sredstev.

 

P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje:

 

 • usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
 • usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

 

Zavod lahko opravlja dejavnost tudi za druge občine pod pogoji in na način, ki se določijo s posebno pogodbo.

 

Organigram javnega zavoda:

 

 

Dejavnost znotraj GBL, ki opravlja javno gasilsko službo, poteka na področjih dela, za katera se oblikujejo naslednje notranje organizacijske enote:

 

OPERATIVNA GASILSKA SLUŽBA, v kateri se v okviru nalog zaščite, reševanja in pomoči opravljajooperativne naloge gasilstva ( gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje ljudi, živali in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge kot tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom), strokovno usposabljanje in urjenje.

Delavci operativne gasilske službe opravljajo v času, ko ni intervencij, vzdrževalna dela ter pri tem uporabljajo znanje svojega osnovnega poklica in dodatna, z delom pridobljena znanja, ki jih zahteva delovni proces.

SLUŽBA ZA GASILSKO USPOSABLJANJE, v kateri se načrtuje in organizira usposabljanje in urjenje gasilcev, opravljajo strokovne naloge varstva pri delu in uvajajo novosti gasilske stroke.

PREVENTIVNA SLUŽBA, v kateri se opravlja požarno preventivna dejavnost, projektiranje požarne preventive, izdelava požarnih redov in požarnih načrtov, priprava strokovnih mnenj iz delovnega področja GBL, izvajanje strokovnih nalog pri oblikovanju, razvoju, urejanju in koordiniranju dela javne gasilske službe, uvajanje novosti gasilske stroke, sodelovanje z inšpekcijskimi službami, koordinacija dela v zvezi s požarnim varovanjem objektov, izvajanje storitev gasilskega servisa in preizkušanje hidrantnega omrežja.

TEHNIČNA SLUŽBA, v kateri se spremlja razvoj gasilske stroke na tehničnem področju, pripravljajo strokovne podlage za program razvoja na tehničnem področju, izdelujejo strokovne podlage za nabavo gasilske tehnike, izvaja nabava (blaga, opreme, in storitev) za potrebe GBL, organizira vzdrževanje objektov, gasilske tehnike in opreme GBL, sodeluje pri strokovnem usposabljanju za varno delo z gasilsko tehniko, izvajajo dela pooblaščenega servisa motornih brizgaln, hidravličnega orodja in drugih servisnih storitev za potrebe GBL in naročnike.

SLUŽBA ZA INFORMATIKO, ki zagotavlja računalniško podporo (vodenje in koordiniranje nabave računalniške in programske opreme, organiziranje in vzpostavljanje izgradnje enotnega informacijskega sistema ter zagotavljanje njegovega delovanja) in pomoč uporabnikom računalniške in programske opreme za potrebe vseh organizacijskih enot GBL ter javne gasilske službe.

SVETOVALEC ZA JAVNO GASILSKO SLUŽBO sodeluje pri oblikovanju, urejanju in koordiniranju dela javne gasilske službe, pripravlja strokovne podlage in strokovna gradiva na področju izvajanja JGS, analizira delovanje sistema JGS. Načrtuje in izvaja strategijo komuniciranja z javnostjo ter posledično opravlja naloge tiskovnega predstavnika GBL in JGS v primerih, kot je to določeno v Pravilih gasilske službe (PGS), v Operativno taktičnih postopkih (OTP) ter v Intervencijsko poveljniškem sistemu (IPS).

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA, v kateri se opravljajo finančna, računovodska in knjigovodska dela (vodenje glavne knjige in poslovnih knjig, izdelava računovodskih izkazov, finančnih načrtov in poročil, knjiženje poslovnih dogodkov, blagajniško poslovanje, obračun plač in drugih prejemkov, materialno knjigovodstvo ter fakturiranje).

SPLOŠNA SLUŽBA s TAJNIŠTVOM, kjer se opravljajo pravna opravila za GBL in organe zavoda, strokovne naloge na splošnem, kadrovskem in pravnem področju ( naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela in sistem plač zaposlenih, postopki, povezani z izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih, vodenje evidenc na področju dela in socialne varnosti), tajniška in administrativna opravila, pisarniško poslovanje, vodenje arhiva.

 

Zaposleni v vseh organizacijskih enotah so javni uslužbenci na področju zaščite in reševanja, ki v času zaposlitve v poklicni gasilski enoti opravljajo v okviru delovanja javne gasilske službe operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči (sodelujejo na intervencijah ali opravljajo druga nujna dela, povezana z izvajanjem javne gasilske službe), kadar je to potrebno.

 

Organi zavoda:

 

Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja in en predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti (Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ljubljana in uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet Gasilske brigade Ljubljana, št. 014 -32/2009-2, z dne 2.3.2009 ) ter na neposrednih volitvah izvoljeni predstavnik delavcev zavoda.

Strokovni svet zavoda sestavlja 9 članov in je bil imenovan s sklepom Sveta zavoda Gasilske brigade Ljubljana, z dne 27.10. 2005.

 

2.2) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 

Pristojna oseba:

Tomaž Kučič, poveljnik

Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19

telefon: 01 234 20 10

 

2.3.) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja zavoda

 

 • Zakon o zavodih: (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl.US, 8/96, 31/00 in 36/00 – ZPDZC);
 • Zakon o varstvu pred požarom: (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo);
 • Zakon o gasilstvu: (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo);
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo);
 • Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč:(Ur. l. RS, št. 92/07);
 • Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana: (Ur. l.RS, št. 24/97);
 • Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana: (Ur.l.RS, št. 102/2001 in 57/08);
 • Statut Gasilske brigade Ljubljana: z dne 1.3.2005, spremembe in dopolnitve z dne 9. 12. 2008;
 • Sklep o izvajanju javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št. 845-2/06, z dne 27.1.2006 );
 • Pogodba o opravljanju nalog zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu ter drugih nalog širšega pomena, sklenjena z Ministrstvom za obrambo – URSZR.

 

2.4.) Seznam predlogov predpisov

 

/

 

2.5.) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

 • Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, (Ur.l. RS št. 44/02);
 • Odloki in sklepi o proračunih Mestna občine Ljubljana.

 

2.6.) Seznam vrst upravnih, sodnih in zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi zavod: /

 

2.7.) Seznam javnih evidenc, s katerimi razpolaga javni zavod

 

Seznam evidenc: Gasilska brigada Ljubljana vodi register zbirk osebnih podatkov, ki so objavljene na spletni strani informacijskega poooblaščenca www.ip-rs.si

 

2.8.) Seznam drugih informacijskih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk: /

 

2.9.) Najpomembnejši sklopi drugih informacij

 

Sklopi informacij: /

 

3.) OPIS NAČINA DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ

 

Dostop preko spleta; informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Gasilske brigade Ljubljana.

 

Fizični dostop; Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na sedežu Gasilske brigade Ljubljani v dnevnem času od ponedeljka do petka med 7. 00 in 14.00 uro.

 

4.) SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Seznam: /