Javni razpis za delovno mesto

18.12.2020

Svet zavoda Gasilska brigada Ljubljana na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. 12/91 in spremembe), Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list/ RS, št. 102/01 in 57/08) ter Statuta Gasilske brigade Ljubljana (z dne 1.3.2005, skupaj s spremembami z dne 9.12.2008)

objavlja javni razpis za delovno mesto

POVELJNIKA

GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

Poveljnik brigade je poslovodni organ javnega zavoda in opravlja naloge direktorja, vodi poslovanje in  strokovno delo zavoda in je hkrati poveljnik javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

Na razpisano delovno mesto bo izbran kandidat, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmerja, pogoje iz 5. odstavka 13. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB in spremembe), in naslednje pogoje:

 •  ima univerzitetno izobrazbo tehniške, družboslovne ali druge ustrezne smeri,
 •  ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
 • da pozna področje dejavnosti zavoda,
 • da obvlada aktivno vsaj en svetovni jezik.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo in dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih morajo biti razvidni ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, leto zaključka izobraževanja ter stopnja in smer izobrazbe,
 2. življenjepis z opisom delovnih izkušenj in dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. izjavo in dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede aktivnega znanja najmanj enega svetovnega jezika (Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o znanju jezika na višji ravni (raven B2) oz. o opravljenem tečaju jezika na najmanj V. stopnji ali potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika I in II ali potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na višji ravni),
 4. štiriletni program dela in razvoja javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana,
 5. izjavo kandidata, da:
 6. je državljan RS,
 7. obvlada slovenski jezik,
 8. obvlada delo z računalnikom,
 9. ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 10. za namen tega postopka Svetu zavoda GBL dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc,
 11. dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, a izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.

Rok za prijavo je 10 dni od objave razpisa.

Kandidati morajo svoje prijave z vsemi zahtevanimi dokazili poslati priporočeno na naslov: SVET ZAVODA GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za poveljnika«. Na hrbtni strani ovojnice mora kandidat navesti svoj naslov.

Nepravočasne ali nepopolne prijave ne bodo obravnavane. Izbirni postopek bo opravljen s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje razpisa.

Svet javnega zavoda bo, s soglasjem ustanovitelja Mestne občine Ljubljana, imenoval izbranega kandidata za poveljnika Gasilske brigade Ljubljana za dobo 4 let. Po preteku mandata je oseba lahko ponovno imenovana.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Svet zavoda Gasilska brigada Ljubljana

Anton Podobnik, predsednik

Povezane vsebine
24.11.2022
OBVESTILO – POŽAR V PODJETJU TISA – OPOZORILO
Ponoči, nekaj minut čez 1 uro je zagorelo na območju podjetja Tisa, Cesta v Prod. Gorijo naravni materiali, gre za skladišče sekancev in hlodovine. Na terenu je, poleg Gasilske brigade Ljubljana, še več prostovoljnih gasilskih enot, ki intenzivno izvajajo gašenje požara. Skupaj je na lokaciji 130 gasilcev z 38 gasilskimi vozili. Ker se dimne mase…

7.1.2021
DELOVANJE LJUBLJANSKE JAVNE GASILSKE SLUŽBE V LETU 2020
Lansko leto je bilo, milo rečeno, zelo zahtevno za vse nas. Pandemija koronavirusa je spremenila svet. Povzročila je največjo globalno motnjo, ki jo je velika večina od nas občutila v svojem življenju. Posledično je seveda imela močan vpliv tudi na naše delo. Dejstvo je namreč, da gasilstvo predstavlja kritično strukturo v družbi. Situacija koronavirus Ob…